Perustaja-asiakkuus

FITNESS VILLAGE TRAINING CENTERIN  REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Fitness Village Kaisaniemen  rekisteriä ylläpitää SN Sport Oy, Kaisaniemenkatu 7, 00100 Helsinki. Y-tunnus 2600442-1

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Riku Kekkonen, info@fitnessvillage.fi, Kaisaniemenkatu 7, 00100 HKI

3. Rekisterin nimi

Fitness Village Kaisaniemen asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen perusteena on rekisteröityjen asiakassuhde Fitness Village Kaisaniemen kanssa.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja käytetään vain Fitness Village Kaisaniemen asiakassuhteiden hoitamiseen ja yhteydenpitoon, laskutukseen, uutiskirjeiden lähettämiseen ja markkinointiin. Asiakkaan ja Fitness Village Kaisaniemen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin asiakastietojen perusteella Fitness Village Kaisaniemen viestimien ja palvelujen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan (tarvittaessa vanhemman ja alle 18-vuotiaan lapsen) nimet, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Laskutusasiakkaiden henkilö- tai y-tunnukset. Asiakas pääsee tarkistamaan omat tietonsa käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai pyytämällä yrityksen henkilökuntaa näyttämään tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat rekisteröitäviltä itseltään saatavat tiedot Fitness Village Kaisaniemen asiakasrekisterissä. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Fitness Village kaisaniemi ei luovuta rekisteritietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, mikäli asioita joudutaan saattamaan niiden käsiteltäviksi. Fitness Village Kaisaniemi ei luovuta henkilötietoja muille yrityksille niiden suoramarkkinointitarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään, toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin sisäinen käyttö

Rekisteri on henkilökunnan käytössä. Uudet asiakastiedot syötetään rekisteriin varauksen tekovaiheessa, ostotapahtumassa tai laskutustietojen syöttämisen yhteydessä. Asiakastietoja säilytetään rekisterissä tarvittava, lain vaatima aika.

9. Rekisterin suojaaminen

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle käyttöoikeus myönnetty. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin vastuuhenkilö yhdessä kassajärjestelmän pääkäyttäjän kanssa. Rekisteritietojen muutoksista tallentuu käytönvalvontaa varten tieto. Käytöstä tallentuu käyttäjätunnus, aikaleima. Tiedot on suojattu tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu palomuurein.

10. Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin

Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

11. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään Fitness Village Kaisaniemen toimipisteessä. Rekisteriseloste on nähtävissä Fitness Village Kaisaniemen toimipisteessä (Kaisaniemenkatu 7, 00100 Helsinki) sekä www-sivuilla osoitteessa www.fitnessvillage.fi.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön Fitness Village Kaisaniemen toimipisteessä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

13. Tiedon korjaaminen

Tietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä tai kaupparekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtii pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt ja/tai laskutusasioista vastaava henkilö.

14. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

15. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa perua Fitness Village Kaisaniemen uutis- ja markkinointikirjeiden tilaaminen. 

Tuote oli lisätty vertailuun.